Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Báo ĐCSVN: Long An giảm 41 ấp, khu phố sau khi sắp xếp lại

Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết, tỉnh Long An có 192 xã, phường, thị trấn với 1.038 ấp, khu phố, sau khi tiến hành rà soát những đơn vị có quy mô dân số thấp hơn tiêu chuẩn quy định, tỉnh Long An sẽ giảm được 41 ấp, khu phố, từ 1.038 ấp, khu phố xuống còn còn 997 ấp, khu phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐCSVN, nguồn bài: http://www.cpv.org.vn/dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-vao-cuoc-song/long-an-gia-m-41-a-p-khu-pho-sau-khi-sa-p-xe-p-la-i-531702.html

Trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Ảnh: PC

Theo Sở Nội vụ tỉnh Long An, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, ngành Nội vụ tỉnh Long An đã tiến hành sắp xếp lại các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giảm áp lực chi ngân sách địa phương.

Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết, tỉnh Long An có 192 xã, phường, thị trấn với 1.038 ấp, khu phố, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát những đơn vị có quy mô dân số thấp hơn tiêu chuẩn quy định.

UBND tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp các ấp, khu phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc 14 đơn vị hành chính cấp huyện. Theo đó, các ấp, khu phố được sắp xếp là những đơn vị có quy mô số hộ gia đình thấp hơn tiêu chuẩn quy định, việc sắp xếp sẽ thực hiện sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số vào các ấp, khu phố khác.

Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Long An sẽ giảm được 41 ấp, khu phố, từ 1.038 ấp, khu phố xuống còn còn 997 ấp, khu phố.

Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết, việc các ấp, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định nhưng đội ngũ không chuyên trách ở các ấp, khu phố vẫn phải bố trí đủ số lượng đã gây khó khăn cho tỉnh trong công tác quản lý, tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc sắp xếp các ấp, khu phố trên địa bàn là việc làm cần thiết, được xem là một trong những giải pháp góp phần tinh gọn bộ máy, giảm đội ngũ không chuyên trách ở ấp, khu phố và giảm chi ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương.

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Long An, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An, tính đến nay, các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện bố trí kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách, trung bình chung của tỉnh giảm khoảng 53% tương ứng giảm trên 2.000 người so với quy định. Đối với việc bố trí 5 chức danh không chuyên trách ở ấp, khu phố (bố trí từ 3 - 4 người) nên đã giảm được 5.627 người so với trước khi thực hiện Đề án.

Sau khi tiến hành tổ chức sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố, Long An đã giúp giảm hàng ngàn người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước, trong khi hiệu quả giải quyết công việc tăng lên./.

Phạm Cường

Tìm kiếm:✨

  • 02-ĐA/TU, Tỉnh ủy Long An, Phạm Cường, Tỉnh giảm, Tinh gọn, Chuyên trách, Khu phố, Long An, Thấp hơn, Đơn vị hành chính, Sáp nhập, Bộ máy, Cấp xã, Sắp xếp, Dân số, Sở nội vụ, Kiêm nhiệm, Chức danh, Ngân sách nhà nước, Phụ cấp